Đồng Nai: Luôn giám sát chặt các "điểm nóng" môi trường

Lượt xem: 763

 

29/29 KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung

Hiện tổng lượng nước thải phát sinh khoảng của 29 KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dao động khoảng 91.706 m3/ngày đêm. Trong đó lượng nước thải đã thực hiện đấu nối để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung các KCN dao động khoảng 64.381 m3/ngày đêm; lượng nước thải còn lại khoảng 27.325 m3/ngày đêm của các cơ sở được miễn trừ đấu nối theo quy định.

Tính đến cuối năm 2015, số giấy phép cấp mới, gia hạn xả nước thải còn hiệu lực tại các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 57 giấy phép với tổng lưu lượng theo giấy phép khoảng 142.576 m3/ngày đêm, gồm 17 đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN với tổng lưu lượng theo giấy phép khoảng 88.300 m3/ngày đêm và 40 doanh nghiệp với tổng lưu lượng theo giấy phép khoảng 54.456 m3/ngày đêm. Trong đó UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép 49 đơn vị, Bộ TN&MT cấp phép 08 đơn vị.

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Ban Quản lý các KCN chịu trách nhiệm kiểm tra việc đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN đều tổ chức thu mẫu nước thải để theo dõi, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo hợp đồng xử lý nước thải.

Để giám sát chất lượng nước thải, định kỳ hàng tháng Sở TN&MT Đồng Nai phối hợp với Ban Quản lý các KCN và các đơn vị có liên quan thực hiện thu mẫu định kỳ tại 24 KCN có đủ nước thải để vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải. Qua kết quả quan trắc đến nay cho thấy có 24/24 KCN xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định.

Thực hiện Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 và Thông tư số 48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ TN&MT, hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã đầu tư, lắp đặt 35 trạm quan trắc tự động nước thải tại các KCN và các doanh nghiệp nhằm kiểm soát chất lượng nước thải. Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn KCN Ông Kèo chưa hoàn chỉnh tuyến thu gom nước thải về hệ thống xử lý nước thải do gặp khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết, đến nay, Đồng Nai có 32 KCN được thành lập, trong đó có 29/29 KCN đang hoạt động về cơ bản đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, với tổng công suất 127.500 m3/ngày, đạt 100% KCN đang hoạt động có xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường; tình hình đấu nối nước thải của các doanh nghiệp vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN.
 


100% các KCN ở Đồng Nai đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường 
 

Giám sát chặt các điểm nóng về môi trường

Theo Thông tư của Bộ TN&MT về quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp; đến nay, Đồng Nai đã có 17/29 KCN đang hoạt động thực hiện lắp đặt 22 trạm quan trắc tự động nước thải, với các thông số quan trắc pH, COD, TSS và một số thông số đặc trưng khác trong nước thải của KCN theo yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Hiện 13/17 KCN với 18 trạm quan trắc đã thực hiện kết nối, truyền dẫn dữ liệu kết quả quan trắc về Sở TN&MT Đồng Nai để giám sát, theo dõi. Tuy nhiên, hiệu quả của các trạm quan trắc do doanh nghiệp đầu tư không phản ánh chính xác chất lượng nước thải của KCN. Do đó, Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU chỉ đạo việc đầu tư, lắp đặt các trạm quan trắc tự động tại các KCN đã lấp đầy trên 50% diện tích trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, đến nay tỉnh Đồng Nai đã đầu tư lắp đặt 13 trạm quan trắc tại 13 KCN, kết quả quan trắc phản ánh kịp thời, phục vụ hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường tại các KCN; đồng thời, qua đó đã nâng cao trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng KCN và các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh trong việc xử lý nước thải.

Năm 2016, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục đầu tư lắp đặt thêm 06 trạm quan trắc tự động nước thải tại 06 KCN: Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang, Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, Tân Phú, Giang Điền, Dầu Giây và Long Khánh. Tuy nhiên, hiện nay do thủ tục đấu thầu phức tạp, kéo dài nên dự kiến trong quý II/2016, Sở TN&MT thực hiện lắp đặt và vận hành 06 trạm quan trắc nước thải tự động này.

Khi đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ có 19 KCN (bao gồm trạm do Nhà nước và KCN đầu tư) được lắp đặt trạm quan trắc tự động để giám sát chất lượng nước thải của 21 KCN do có 02 KCN chuyển nước thải về KCN khác để xử lý; lượng nước thải được kiểm soát bằng các trạm quan trắc tự động khoảng 63.964 m3/ngày (trên tổng lượng nước thải đấu nối là 64.267 m3/ngày), đạt 99,5%.

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, kết quả hoạt động của các trạm quan trắc tự động đã giám sát được tình hình xử lý nước thải tại các KCN trên địa bàn tỉnh, kịp thời cảnh báo tình trạng nước thải không đạt quy chuẩn đối với các doanh nghiệp và cơ quan quản lý; chất lượng và lưu lượng xả thải của hầu hết các KCN đều đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường.

Qua quá trình giám sát cũng ghi nhận được một số thời điểm chất lượng nước thải của một số đơn vị kinh doanh hạ tầng không đạt quy chuẩn cho phép, Sở TN&MT Đồng Nai đã kịp thời cảnh báo để các doanh nghiệp kịp thời có biện pháp khắc phục. Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã công khai thông tin về diễn biến chất lượng nước mặt của các trạm trên Trang thông tin điện tử của Sở và bảng Pano điện tử.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay, từ khi có hệ thống quan trắc tự động liên tục đã mang lại hiệu quả cao trong công tác giám sát chất lượng môi trường của các đơn vị kinh doanh hạ tầng, các điểm nóng về môi trường; đồng thời, cung cấp tức thời thông tin môi trường đến cộng đồng cùng giám sát tình hình bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 


Đồng Nai quan tâm đầu tư các trạm quan trắc tự động nhằm giám sát tình hình xử lý nước thải tại các KCN
 

Tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát

Trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường các KCN, Sở TN&MT Đồng Nai luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các KCN, UBND cấp huyện, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường trong thẩm định cấp phép, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm, tham mưu xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường KCN.

Qua đó, đã xây dựng và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Định kỳ hàng năm, Sở TN&MT Đồng Nai đều thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN tập trung; cũng như phối hợp với cơ quan liên quan: Bộ TN&MT, Ban Quản lý các KCN, UBND cấp huyện, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường kiểm tra, giám sát, kiểm soát ô nhiễm và phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại về công tác bảo vệ môi trường KCN.

Năm 2015, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát 167 cơ sở sản xuất trong KCN; trong đó có 01 đơn vị kinh doanh hạ tầng. Định kỳ hàng tháng, Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thu mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của 24 KCN vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải, từ đó đã kịp thời thông báo đến các đơn vị kinh doanh KCN có biện pháp khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nước thải đảm bảo không xả nước thải chưa đạt chuẩn ra môi trường.

Trong năm qua, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã xử lý vi phạm hành chính đối 127 trường hợp trong và ngoài KCN. Trong đó, lĩnh vực môi trường 67 trường hợp, số tiền hơn 4,3 tỷ đồng; lĩnh vực tài nguyên nước 50 trường hợp, số tiền hơn 01 tỷ đồng; lĩnh vực khoáng sản 01 trường hợp, số tiền 16 triệu đồng; lĩnh vực đất đai 05 trường hợp, số tiền 172 triệu đồng, lĩnh vực phí và lệ phí 04 trường hợp, số tiền 72 triệu đồng, đã nộp ngân sách 4,8 tỷ đồng.

Sở TN&MT Đồng Nai còn thực hiện giám sát định kỳ tại 15 cơ sở trong đó có 03 cơ sở trong KCN có nguồn thải lớn, có nguy cơ, tiềm ẩn phát sinh ô nhiễm gây tác động đến môi trường. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy hầu hết các cơ sở đã cơ bản kiểm soát được nước thải, khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ môi trường các KCN, trong thời gian tới, Sở TN&MT Đồng Nai tăng cường các biện pháp giám sát chất lượng nước thải sau xử lý của các KCN, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các KCN trong việc theo dõi, giám sát việc vận hành các hệ thống xử lý nước thải tập trung của các KCN; tăng cường biện pháp thanh tra, kiểm tra các trường hợp tự xử lý nước thải theo giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; tăng cường công tác tuyên tuyền các quy định về bảo vệ môi trường để nâng cao ý thức trong việc xử lý nước thải của doanh nghiệp.

Song song đó, tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong KCN đến cộng đồng để cùng giám sát, phản ánh kịp thời đến cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường nhằm ngăn chặn ô nhiễm môi trường; lắp đặt, vận hành các trạm quan trắc tự động nước thải tại các KCN, kịp thời cảnh báo đến các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN để điều chỉnh, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định; theo dõi, giám sát kết quả xử lý nước thải tại 29 khu công nghiệp tập trung, đảm bảo 100% các KCN đang hoạt động có chất lượng nước thải sau xử lý luôn đạt quy chuẩn môi trường.
 

(Báo Tài Nguyên & Môi Trường)

 

Phương Linh tự hào là doanh nghiệp hàng đầu trong việc sản xuất và phân phối các loại quạt công nghiệptủ điệnvỏ tủ điệnthang máng cáphệ thống hút lọc bụi với công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất thế giới. 
Phương Linh - Khẳng Định Đẳng Cấp Quốc Tế!
 

Văn phòng & hệ thống showroom của Phương Linh:
 
Văn phòng giao dịch và Kinh doanh Dự án
Địa chỉ: Phòng B - tầng 6 tòa A, 18 Phạm Hùng, Hà Nội
Hotline: 0918 160 858
Điện thoại: (04) 3555 8875 - 3556 3500 - 3566 6063
Fax: (04) 3555 8876
Email: sale1@phuonglinh.vn
 
Chi nhánh Miền Nam
Địa chỉ: Số 28/9 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TPHCM
Hotline: 0909 503 696
Điện thoại: (08) 3883 1930 - 3883 1931
Fax: (08) 3883 1924
Email: info@quatphuonglinh.vn
 
Trung Tâm Điện máy công nghiệp Phương Linh 1
Địa chỉ: Số 8/19/102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội (ngay mặt đường lớn Trường Chinh)
Hotline: 0901 775 735
Điện thoại: (04) 3556 3501 - 3574 7543 
Fax: (04) 3563 2248
Email: sale3@phuonglinh.vn
 
Trung Tâm Điện máy công nghiệp Phương Linh 2
Địa chỉ: Số 99 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: (04) 3750 2688
Điện thoại: (04) 3750 2688 - 3750 2588  
Fax: (04) 3750 2488
Email: info@phuonglinh.vn
 
Trung Tâm Điện máy công nghiệp Phương Linh 3
Địa chỉ: Số 651 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội
Hotline: 0923 868 999
Điện thoại: (04) 3652 2399
Fax: (04) 3750 2488
Email: ngoclan@quatphuonglinh.vn
 
Phương Linh - Khẳng Định Đẳng Cấp Quốc Tế!